Gefundene Produkte: 531388

zur Produktsuche

Artikel Nr.

Substanzname

CAS Nr

Beschreibung

Artikel Nr.

Substanzname

CAS Nr.

Beschreibung

AC112

methyl 3-((3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonylamino)thiophene-2-carboxylate, 98%

BJ108

4-benzo[d]1,3-dioxolan-5-yl-3-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)azetidin-2-one, 98%

BJ127

3-(2-(3-pyridyl)vinyl)hydroquinoxalin-2-one, 98%

BJ139

(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylformamide, 98%

BJ141

N-(4-Hydroxyphenyl)-N-methyl-2-thienylformamide, 95%

BJ142

1-(Hydroxyimino)-2-(4-methoxyphenoxy)ethylamine, 97%

BJ143

2-naphthyloxyethanenitrile, 97%

BJ145

2-(2-naphthyloxy)ethanenitrile, 97%

BJ146

1-(Hydroxyimino)-2-naphthyloxyethylamine, 97%

BJ147

1-(hydroxyimino)-2-(2-naphthyloxy)ethylamine, 97%

BJ22

N-(4-Acetylphenyl)maleimide, 98%

[1082-85-5]

BJ22A

3-(N-(4-Acetylphenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid, 98%

[24870-12-0]

BJ25

methyl 2-(butanoylamino)benzoate, 98%

BJ31

4-((1-oxo-2-phenylinden-3-yl)amino)benzoic acid, 98%

BJ41

Methyl 3-aminothiopheno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate, 98%

[111042-89-8]

BJ5

methyl (2-(((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)sulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl)acetate, 98%

BJ50

2-Benzothiazol-2-ylthioacetylhydrazide, 98%

[24044-91-5]

BJ69

2-(((4,4-dimethyl-2,6-dioxo-3,5-dioxanylidene)methyl)amino)benzenecarbonitrile, 97%

BJ7

3-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 95%

BJ76

Methyl 3-amino-6-methylthiopheno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate, 97%

[59488-60-7]

BJ8

2-indol-3-yl-2-oxo-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanamide, 98%

BJ81

(4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazinyl)-N-(4-chlorophenyl)formamide, 97%

BJ92

2-((4-chlorophenyl)methylene)indane-1,3-dione, 98%

BJ94

2-amino-1-(1-aza-2-(4-methylthiophenyl)vinyl)ethene-1,2-dicarbonitrile, 98%

BJ98

2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enenitrile, 97%

CB1002

3-((4-methoxyphenoxy)methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

CB1031

2-(4-Ethylphenoxy)acetylhydrazide, 98%

CB105

4-((4-bromo-2-methyl-5-oxo-1-phenyl(3-pyrazolin-3-yl))methoxy)-3-methoxybenzaldehyde, 98%

CB1060

N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)(4-(tert-butyl)phenyl)formamide, 95%

CB1080

N-(4-(((2-indol-3-ylethyl)amino)sulfonyl)phenyl)ethanamide, 98%

CB1104

((2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl)(2-indol-3-ylethyl)amine, 97%

CB1110

1-Naphthyl(4-(3-nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))amine, 99%

CB1111

(2-Chlorophenyl)(4-(3-nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))amine, 98%

CB1113

(4-(3-Nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))phenylamine, 95%

CB1116

1-(3-((5-chloro-2-methoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolyl)ethan-1-one, 95%

CB1119

(5-Chloro-2-methoxyphenyl)(4-(3-nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))amine, 99%

CB112

2-(4-Bromophenoxy)-N-(2-indol-3-ylethyl)ethanamide, 95%

CB1134

4-phenyl-3-(2-thienyl)-1,2,4-triazoline-5-thione 98%

CB1156

2-indol-3-yl-2-oxo-N-(3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)ethanamide 98%

CB1172

1-(2-aminobenzoyl)-4-phenylsemicarbazide 95%

CB1173

(4-(4-methoxyphenyl)(2,5-thiazolyl))-1-naphthylamine 95%

CB1174

3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)amino)benzoic acid, 95%

CB1186

N-(2-indol-3-ylethyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)formamide 95%

CB1200

methyl 3-(4-bromophenyl)-2-nitrileprop-2-enoate, 95%

CB1201

ethyl 2-cyano-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enoate, 95%

CB1228

N-(4-((Benzo[3,4-d]1,3-dioxolen-5-ylamino)sulfonyl)phenyl)ethanamide, 98%

CB1242

3-Chlorophenylacetylhydrazide, 98+%

[66464-86-6]

CB1247

(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylthio)(diethylamino)methane-1-thione, 97%

CB1250

N-(4-methylthio(3H-2,3,5-triazolyl))-3-phenylprop-2-enamide, 95%

CB1257

4-((5-(4-chlorophenyl)-4-thioxo-2,3,5-triazolinyl)methoxy)benzoic acid 97%

CB126

3,3',4,4'-Tetrachlorocarbanilide, 97%

[4300-43-0]

CB128

4,4'-Dichlorocarbanilide, 98%

[1219-99-4]

CB133

(4-(bromomethyl)phenyl)-N-(2-indol-3-ylethyl)formamide 95%

CB141

2-(phenylmethylthio)-3-hydroquinazolin-4-one, 95%

CB144B

4-(2-methyl(8-quinolyloxy))-1-nitrobenzene 97%

CB146

N-(4-chlorophenyl)(2-nitrophenyl)formamide 98%

CB177

2-(phenylsulfonyl)-3-(3-pyridyl)prop-2-enenitrile, 97%

CB182

2-(4-(acetylamino)phenoxy)-N-(2-indol-3-ylethyl)ethanamide, 98%

CB187

1-(2-Methyl(8-quinolyloxy))-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 98%

CB19

N-(2-Indol-3-ylethyl)(2-nitrophenyl)formamide, 95%

CB2

2-(3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoylamino)benzamide, 95%

CB205

(Benzenesulphonyl)acetamide oxime, 98%

[17665-60-0]

CB207

(4-nitrophenyl)-N-(2-pyridyl)formamide, 98%

CB208

(4-nitrophenyl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)formamide, 97%

CB209

N-(2,4-difluorophenyl)(4-nitrophenyl)formamide, 95%

CB216

5-methyl-2-(2-oxo-2-(4-phenylphenyl)ethyl)cyclohexane-1,3-dione, 95%

CB217

(4-methoxyphenyl)(4-(4-phenylphenyl)(2,5-thiazolyl))amine, hydrobromide, 95%

CB22

N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)(2-nitrophenyl)formamide, 95%

CB229

5-methyl-1-phenyl-1,2,4-triazolin-3-one, 98%

CB233

2-(2,2-dimethyl(3-oxaindan-4-yloxy))-5-nitropyridine, 95%

CB254

2,4-Dimethylphenoxyacetic acid hydrazide, 98%

[72293-69-7:]

CB26

3-((2-nitrilo-4,4-dimethyl-3-oxopent-1-enyl)amino)propanoic acid, 98%

CB272

2-(2-aza-1-(4-methoxyphenyl)-2-(amino)vinyl)indane-1,3-dione, 95%

CB275

2-(2,3-dimethylphenoxy)-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanamide, 98%

CB307

2,10-diaza-5,5,13-trimethyl-9-(4-(isopropyl)phenyl)tricyclo[9.4.0.0<3,8>]pentadeca-1(11),3(8),12,14-tetraen-7-one, 95%

CB308

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamide, 95%

CB32

2-(3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoylamino)benzamide, 98%

CB322

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)formamide, 98%

CB329

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(4-(trifluoromethylthio)phenyl)formamide, 98%

CB330

2-iodo-5,5-dimethyl-3-((3-nitrophenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 98%

CB352

2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-5-nitrobenzaldehyde, 97%

CB355

3-Chloro-1-((4-methylphenyl)sulfonyl)acetone, 98%

[57122-47-1]

CB374

4-chloro-2-nitro-1-(phenylmethylthio)benzene, 98%

CB38

methyl 2-(3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoylamino)acetate, 95%

CB383

4-chloro-1-(2-methyl(8-quinolyloxy))-2-nitrobenzene, 95%

CB387

1-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl(3-pyrazolin-4-yl))-3-chlorophenylurea, 95%

CB400

4-(4-chlorophenyl)-1-(3,4,5-trimethoxbenzoyl)thiosemicarbazide, 98%

CB409

2-(2,4-dimethylphenoxy)pyridine-3-carboxylic acid, 97%

CB420

N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloropropanamide, 97%

CB424

N-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-indol-3-yl-2-oxoethanamide, 98%

CB427

N-(2,4-difluorophenyl)-2-indol-3-yl-2-oxoethanamide, 97%

CB435

methyl 3-(2-indol-3-yl-2-oxoacetylamino)thiophene-2-carboxylate, 98%

CB446

(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridyl))thiocarboxamidine, hydrochloride, 95%

CB451

N-(4-nitrophenyl)-2-thienylformamide, 98%

CB463

N-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)piperazine, 98%

CB470

2-(4-Acetophenoxy)-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 97%

[217186-15-7]

CB500

2-((4-(isopropyl)phenyl)methylene)indane-1,3-dione, 98%

CB504

4-(4-Ethoxyphenyl)-2-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl(2-pyrazolin-4-yl))-4-oxobutanoic acid, 95%

CB506

4-(4-Bromophenyl)-2-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl(2-pyrazolin-4-yl))-4-oxobutanoic acid, 95%

CB533

4-Acetophenone oxime, 98%

[613-91-2]

CB537

N-(4-bromonaphthyl)-2-indol-3-yl-2-oxoethanamide, 95%

CB548

Methyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 98%

CB561

N-(2,4-difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide, 98%

CB58

4-Bromo-2-methyl-1-phenyl-3-((3-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)-3-pyrazolin-5-one, 95%

CB597

N-((3,4-dimethoxyphenyl)methyl)(2-nitrophenyl)formamide, 98%

CB598

4-(4-Nitrophenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, 95%

CB599

4-(3-Bromophenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, 98%

CB601

5-(((4-(3-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))amino)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 97%

CB612

4-(5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl)piperazinecarbaldehyde, 95%

CB623

4-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 99%

CB648

2-((5,5-Dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl)amino)benzoic acid, 98%

CB652

5,5-dimethyl-3-(benzylamino)cyclohex-2-en-1-one, 98%

CB654

N-(4-Acetylphenyl)-2,5-dimethylpyrrole, 98%

[83935-45-9]

CB687

methyl 2-(2-((4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridyl))piperazinyl)sulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl)acetate, 97%

CB689

(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)formamide, 98%

CB69

4-bromo-2-methyl-3-(2-naphthyloxymethyl)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 95%

CB706

(2-chloro(3-pyridyl))-N-(4-(trifluoromethylthio)phenyl)formamide, 98%

CB719

2-(2-(2,3,6-triazino[5,4-b]indol-3-ylthio)acetylhydrazide, 98%

CB72

4-bromo-2-methyl-3-((4-nitrophenoxy)methyl)-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 95%

CB742

methyl 3-(((4,4-dimethyl-2,6-dioxo-3,5-dioxanylidene)methyl)amino)thiophene-2-carboxylate, 95%

CB744

2-(4-chloro-2-methylphenoxy)pyridine-3-carboxylic acid, 98%

CB769

(2-chloro(3-pyridyl))-N-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridylthio))phenyl)formamide, 97%

CB77

((4-(Bromomethyl)phenyl)sulfonyl)(2-indol-3-ylethyl)amine, 95%

CB778

3-chloro-N-(2-indol-3-ylethyl)propanamide, 98%

CB784

4-Chloro-3',4'-dimethoxychalcone, 98%

CB789

2-(2-Thienylidene)-3,4-dimethoxyacetophenone, 98%

CB791

2-(2-Thienylidene)-4-phenoxyacetophenone, 98%

CB805

4-phenyl-3-(2,3,6-triazino[5,4-b]indol-3-ylthiomethyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

CB819

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-benzylformamide, 98%

CB851

2-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro2H-chromene-3-carbonitrile, 97%

CB859

N-(2-indol-3-ylethyl)(3-methylphenyl)formamide, 98%

CB860

2-Naphthylacrylic acid, 98%

[51557-26-7]

CB861

(2-naphthylmethylene)methane-1,1-dicarbonitrile, 97%

CB864

2-amino-7-methyl-4-(2-naphthyl)-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro2H-chromene-3-carbonitrile, 98%

CB867

2-amino-7-methyl-5-oxo-4-(2-thienyl)-4,6,7,8-tetrahydro2H-chromene-3-carbonitrile, 98%

CB869

2-amino-5-oxo-4-(2-thienyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carbonitrile, 95%

CB905

(2-chlorophenyl)(4-(4-fluorophenyl)(2,5-thiazolyl))amine, 98%

CB906

ethyl 3-((2-chlorophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 98%

CB909

(4-(3-Bromophenyl)(2,5-thiazolyl))(2-chlorophenyl)amine, hydrobromide, 98%

CB91

(2-Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide, 97%

[30065-27-1]

CB910

1-(5-methyl-3-(naphthylamino)-2,4-thiazolyl)ethan-1-one, 98%

CB914

(4-(4-chlorophenyl)(2,5-thiazolyl))-1-naphthylamine, hydrochloride, 97%

CB918

1-benzothiazol-2-yl-3-(tert-butyl)-2-pyrazolin-5-one, 95%

CB94

3-((2-acetylphenoxy)methyl)-4-bromo-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 98%

CB948

3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-2-((4-methylphenyl)sulfonyl)prop-2-enenitrile, 98%

CB967

2-(2,6-Dichlorophenyl)-1-(hydroxyimino)ethylamine, 95%

CB969

1-(Hydroxyimino)-2-(2-nitrophenyl)ethylamine, 98%

CB971

N-amino-2-(4-bromophenoxy)ethanamide, 98%

[16738-00-4]

CB976

N-amino-2-(4-bromo-3,5-dimethylphenoxy)ethanamide, 97%

CB990

2-(4-Bromophenyl)-1-(hydroxyimino)ethylamine, 95%

CB999

N-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethanamide, 97%

[21953-91-3]

DD1

4-Nitrochalcone, 99%

[1222-98-6]

DH116

5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 98%

[4027-54-7]

DH117

5-(2-naphthyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 98%

DH120

4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 98%

[230295-07-5]

DH122

4-(4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3,5-thiazolyl)benzene-1,2-diol, hydrochloride, 95%

DH144

N-(4-(4-Amino-3,5-thiazolyl)phenyl)ethanamide, 98%

DH203

2-acetyl-N-phenyl-3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)prop-2-enamide, 98%

DH214

2-amino-1-(1-aza-2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)vinyl)ethene-1,2-dicarbonitrile, 98%

DH224

2-thienyl-N-((3-(trifluoromethoxy)phenyl)methyl)formamide, 98%

DH234

2-furyl 4-((2-nitrophenyl)sulfonyl)piperazinyl ketone, 98%

DH253

N-((4-(2-Furylcarbonyl)piperazinyl)thioxomethyl)benzamide, 97%

DH256

phenyl-N-(((4-pyridylmethyl)amino)thioxomethyl)formamide, 98%

DH260

1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-3-benzoylthiourea, 95%

DH261

methyl 3-(((phenylcarbonylamino)thioxomethyl)amino)thiophene-2-carboxylate, 95%

DH269

(2-chloro(3-pyridyl))-N-((3-(trifluoromethoxy)phenyl)methyl)formamide, 95%

DH271

1-(2-chloronicotinoyl)-4-phenylpiperazine, 97%

DH28

3-((4-ethylphenoxy)methyl)-4-methyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

DH333

(4-(4-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))-3-pyridylamine, 97%

DH342

3-ethyl-2-thioxo-5-((3,4,5-trimethoxyphenyl)methylene)-1,3-thiazolidin-4-one, 98%

DH349

((2-Morpholin-4-ylethyl)amino)(phenylamino)methane-1-thione, 99%

DH350

1-(2-(2,4-dichlorophenoxy)propionyl)-4-phenylthiosemicarbazide, 95%

DH352

5-(((4-(4-methoxyphenyl)(2,5-thiazolyl))amino)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%

DH354

4-(3-Nitrophenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, 95%

DH363

(4-(3,4-dichlorophenyl)(2,5-thiazolyl))-3-pyridylamine, 97%

DH364

(4-(3,4-dichlorophenyl)(2,5-thiazolyl))prop-2-enylamine, 98%

DH379

3-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)-2-((4-bromophenyl)sulfonyl)prop-2-enenitrile, 99%

DH381

2-((4-bromophenyl)sulfonyl)-3-(4-methylthiophenyl)prop-2-enenitrile, 98%

DH392

(3,5-dinitrophenyl)-N-(4-(5-methylbenzothiazol-2-yl)phenyl)formamide, 98%

DH420

N-Amino-2-(3,5-dimethylphenoxy)propanamide, 98%

DH451

(4-(4-Methylphenyl)(2,5-thiazolyl))prop-2-enylamine, 95%

DH454

(2-Aminophenyl)-N-((3,4-dimethoxyphenyl)methyl)formamide, 98%

DH462B

(4-(4-chloro-3-methylphenyl)(2,5-thiazolyl))prop-2-enylamine, hydrochloride, 97%

DH463

(4-(4-nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))prop-2-enylamine, 98%

DH470

3-((2-chlorophenyl)methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

DH472

2-(N-(3-Pyridylmethyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid, 95%

DH475

2-(1-Methylindol-3-yl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 97%

DH477

2-(1-Methylindol-3-yl)-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid, 97%

DH478

N-(4-(4-(Prop-2-enylamino)-3,5-thiazolyl)phenyl)ethanamide, bromide, 95%

DH485

ethyl 2-(4-(phenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 98%

DH498

6-amino-5-thioxo-4,6-dihydro-4,6-diazabenzo[b]thiophen-7-one, 95%

DH511

N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl(3-pyrazolin-4-yl))-2-chloroethanamide, 98%

DH513

2-chloro-N-(2-thienylmethyl)ethanamide, 97%

DH526

2-(((4-bromophenyl)sulfonyl)amino)benzamide, 95%

DH527

((4-bromophenyl)sulfonyl)(2-indol-3-ylethyl)amine, 97%

DH544

2-(4-(tert-butyl)phenoxy)pyridine-3-carboxylic acid, 98%

DH545

2-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-N-(((2-thienylcarbonylamino)thioxomethyl)amino)ethanamide, 98%

DH550

1-(4-Chlorobenzoyl)-3-(4-formylpiperazinyl)thiourea, 95%

DH552

3-(N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)carbamoyl)pyridine-2-carboxylic acid, 94%

DH564

3,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 98%

[2169-98-4]

DH564a

6-amino-4-(3-hydroxyphenyl)-3-methyl-4H-pyrano[3,2-d]pyrazole-5-carbonitrile, 98%

DH565

2-Naphthaldehyde oxime, 98%

[24091-02-9]

DH566

2,3-dichlorobenzaldehyde oxime, 98%

[4414-54-4]

DH567

9-anthraldehyde oxime, 98%

DH568

2,3-dimethoxybenzaldehyde oxime, 98%

[5470-95-1]

DH569

2,4-dimethoxybenzaldehyde oxime, 97%

DH570

4-Fluorobenzaldehyde oxime, 97%

[588-95-4]

DH571

3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 98%

[5331-92-0]

DH572

2-bromobenzaldehyde oxime, 98%

[34158-72-0]

DH573

3-bromobenzaldehyde oxime, 97%

[32605-62-2]

DH574

2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, 97%

[443-33-4]

DH575

4-diethylaminobenzaldehyde oxime, 97%

DH577

3-Cyanocinnamic acid, 98%

[16642-93-6]

DH578

2,3,4-Trimethoxycinnamic acid, 98%

[33130-03-9]

DH579

3-Methoxy-4-(p-nitrobenzyloxy)benzaldehyde, 97%

[81307-09-7]

DH583

3-(N-(4-Ethylphenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid, 99%

DH586

2,3-Dimethoxycinnamic acid, 98%

[7461-60-1]

DH591

3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 98%

[530-59-6]

DH593

5-Bromo-2-ethoxybenzaldehyde, 98%

[79636-94-5]

DH594

3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde azine ( Syringaldazine ), 95%

[14414-32-5]

DH595

Methyl 3,4,5-trimethoxycinnamate, 98%

[20329-96-8]

DH601

4-Nitrophenyl caprylate, 97%

[20729]

DH603

Methyl thiophene-2-carboxylate, 97%

[5380-42-7]

DH604

2,4-Dichlorobenzhydrazide, 98%

[1429713]

DH607

2-Methylcinnamic acid, 98%

[2373-76-4]

DH61

3-(2-chlorophenyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

DH612

5-Chloro-7-methylisatin, 97%

[14389-06-1]

DH617

3-(4-Bromophenyl)-2-((4-methylphenyl)sulfonyl)prop-2-enenitrile, 98%

DH625

4-(1-Piperidino)aniline, 98% [1-(4-Aminophenyl)piperidine]

[2359-60-6]

DH633

Benzeneboronic acid, polymer-supported, 1.6 - 2.3 mmol/g

DH637

3,4-Diaminofluorobenzene, 97%

[367-31-7]

DH649

N-(3-bromophenyl)(3-chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)formamide, 98%

DH650

N-(2,5-dimethylphenyl)(3-chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)formamide, 98%

DH658

3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid, 98%

[20972-36-5]

DH659

4-Cyanobenzaldehyde oxime, 98%

DH662

4-Methoxyphenylurea, 98+%

[1566-42-3]

DH664

3,4-Dichlorobenzamide, 97%

[2670-38-4]

DH668

3-Bromo-4-hydroxycinnamic acid, 98%

[119405-32-2]

DH671

5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%

[2316-64-5]

DH675

3-Fluoro-4-hydroxycinnamic acid, 96%

DH7

ethyl 3-((N-(6-methoxy-3-pyridyl)carbamoyl)amino)propanoate, 98%

DH71

amino(3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)carbaldehyde, 98%

DH95

4-(indol-3-ylmethylene)-1,3-diphenyl-2-pyrazolin-5-one, 98%

DW113

2-(1-naphthyloxy)ethanamide, 97%

DW115

2-(2-naphthyloxy)ethanamide, 98i%

[35368-77-5]

DW116

N-(4-(carbamoylmethoxy)phenyl)ethanamide, 98%

DW127

4-(4-Chlorophenyl)-2-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl(2-pyrazolin-4-yl))-4-oxobutanoic acid, 95%

DW128

4-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-(7-ethylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid, 98%

DW136

4-Methyl-6-(4-phenylpiperazinyl)pyrimidine-2-ylamine, hydrochloride, 95%

DW139

6-(4-(4-Fluorophenyl)piperazinyl)-4-methylpyrimidine-2-ylamine, 95%

DW154

Methyl 4-((aminocarbamoyl)methoxy)benzoate, 98%

DW156

4-((5-Phenyl-4-thioxo-2,3,5-triazolinyl)methoxy)benzoic acid, 95%

DW19

4-((4-Ethyl-5-oxo-3-thioxo-2,4-thiazolidinylidene)methyl)benzoic acid, 95%

DW194

2-(4-(Acetylamino)phenoxy)acetylhydrazide, 97%

DW201

N-(6-Acetylbenzo[d]1,3-dioxolen-5-yl)-2-chloroacetamide, 95%

DW228

3-prop-2-enyl-2-thioxo-5-((3,4,5-trimethoxyphenyl)methylene)-1,3-thiazolidin-4-one, 98%

DW229

5-((3-bromo-4-methoxyphenyl)methylene)-3-prop-2-enyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 98%

DW230

5-(indol-3-ylmethylene)-3-prop-2-enyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 95%

DW232

5,5-dimethyl-2-(3-phenoxyphenyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 98%

DW248

(2-indol-3-ylethyl)((2-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)amine, 97%

DW250

(5-methylisoxazol-3-yl)((2-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)amine, 97%

DW257

N-(4-(indolinylsulfonyl)phenyl)ethanamide, 95%

DW279

1-(2-aminobenzoyl)indoline, 97%

DW302

2-indol-3-yl-2-oxo-N-((3-(trifluoromethoxy)phenyl)methyl)ethanamide, 95%

DW306

N-(4-hydroxyphenyl)(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)formamide, 95%

DW310

2-chloro(3-pyridyl) 4-(5-chloro-2-methylphenyl)piperazinyl ketone, 95%

DW33

3-((4-acetylphenyl)amino)-2-phenylinden-1-one, 97%

DW332

methyl 3-(4-butoxyphenyl)-2-nitriloprop-2-enoate, 95%

DW375

5,5-dimethyl-2-naphthyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%

DW387

ethyl 2-(4-((4-phenoxyphenyl)amino)-3,5-thiazolyl)acetate, 98%

DW397

2-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-3-(2-thienyl)prop-2-enenitrile, 95%

DW4

4-(2-Nitrilo-4,4-dimethyl-3-oxopent-1-enyl)benzoic acid, 95%

DW5

4-(4-amino-2-aza-3,4-dinitrilobuta-1,3-dienyl)benzoic acid, 98%

DW57

ethyl 2-(6-bromo-2-naphthyloxy)acetate, 95%

DW58

2-(1-bromo-2-naphthyloxy)ethanenitrile, 95%

DW60

2-(6-bromo(2-naphthyloxy))acetylhydrazide, 97%

DW63

2-(1-Bromo(2-naphthyloxy))-1-(hydroxyimino)ethylamine, 98%

DW75

3-((2-chloro-5-methylphenoxy)methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

DW76

N-Amino-2-(4-iodophenoxy)ethanamide, 98%

[304462-49-5]

DW8

2-amino-1-(1-aza-2-(4-(dimethylamino)phenyl)vinyl)ethene-1,2-dicarbonitrile, 97%

DW80

(4-(4-Nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))(2-phenylethyl)amine, 95%

E1021

2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(3-phenoxyphenyl)prop-2-enenitrile, 95%

E1022

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1,6,6-trimethyl-5,6,7-trihydro1H-indazol-4-one, 98%

E1028

4-benzo[d]1,3-dioxolen-5-yl-3-(2,4-dichlorophenoxy)-1-(4-methoxyphenyl)azetidin-2-one, 98%

E1090

1-(4-fluorophenyl)-2,6,6-trimethyl-5,6,7-trihydroindol-4-one, 95%

E1099

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-5,6,7-trihydro1H-indazol-4-one, 98%

E1106

4-(4-Cyclohexylphenyl)-2-(1-methylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid, 97%

E1139

1-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,6,6-trimethyl-5,6,7-trihydroindol-4-one, 98%

E1172

3-(4-methoxyphenyl)-1,6-dimethyl-5,6,7-trihydro1H-indazol-4-one, 95%

E1232

4-Bromo-3-bromomethylene-2-methyl-1-phenyl-pyrazolin-5- one, 98%

E1234

4-bromo-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one,, 97%

E1236

N-(2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)-2-nitriloethanamide, 98%

E1276

3-((5-methylisoxazol-3-yl)amino)-2-phenylinden-1-one, 98%

E1334

N-(4-(nitrilomethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanamide, 98%

E1340

2,6,6-trimethyl-1-(5-methylisoxazol-3-yl)-5,6,7-trihydroindol-4-one, 98%

E1343

2-Amino-5,5-dimethyl-4,5,6-trihydrobenzothiazol-7-one, 95%

[1629-95-4]

E1344

butyl(phenylsulfonyl)amine, 98%

[3622-84-2]

E1362

2-Amino-5-methyl-4,5,6-trihydrobenzothiazol-7-one, 95%

E1370

N-(5-methyl-7-oxo-4,5,6-trihydrobenzothiazol-2-yl)ethanamide, 98%

E1374

2-amino-5-(2-methylpropyl)-4,5,6-trihydrobenzothiazol-7-one, 95%

E1403

5-(2-methylpropyl)-3-(prop-2-ynylamino)cyclohex-2-en-1-one, 98%

E1411

3-(2,6,6-Trimethyl-4-oxo-5,6,7-trihydroindolyl)propanoic acid, 95%

E1446

2,2-Dimethyl-N-(2-phenylethyl)propanamide, 95%

E1456

6,8-dichloro-2-(3-methylbut-1-enyl)benzo[d]1,3-oxazin-4-one,, 97%

E1475

3-(4-(4-chlorophenylthio)-3-nitrophenyl)-N-(2-indol-3-ylethyl)prop-2-enamide, 95%

E1524

5-(benzimidazol-2-ylthiomethyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%

E1533

2-Benzo[d]1,3-dioxolen-5-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%

E1549

2-(4,5-dichloroimidazolyl)-N-(2-indol-3-ylethyl)ethanamide, 98%

E1580

1-Nitro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)benzene, 95%

E1591

4-bromo-2-methyl-1-phenyl-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl)-3-pyrazolin-5-one, 98%

E1605

N-(2,3-dimethyl-5-oxo-1-phenyl(3-pyrazolin-4-yl))((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)formamide, 97%

E1609

2,4-Dichlorocinnamic acid, 98%

[20595-45-3]

E1625

2-(4,5-dichloroimidazolyl)-1-(3-bromophenyl)ethan-1-one, 97%

E1681

4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)phenylamine, 95%

E1683

2-(4-Nitrophenoxy)-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 98%

E1704

4-chloro-N-(2-indol-3-ylethyl)butanamide, 95%

E1705

N-(2-indol-3-ylethyl)-2-methoxyethanamide, 98%

E1726

5-(4-methoxyphenyl)-2H-1,2,3-triazole-4-carbonitrile, 98%

E1729

(2-aminophenyl)-N-(4-chlorophenyl)formamide, 95%

[4943-86-6]

E1736

2-(((2-methoxy-4-nitrophenyl)amino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 98%

E1750

4-(4-Trifluoromethylphenoxy)aniline, 95%

E1768

2-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 95%

E1781

3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid, 98%

[168833-80-5]

E184

1-(3-((2-chlorophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolyl)ethan-1-one, 97%

E1843

2-Chloro-6-fluorocinnamic acid, 98%

[392-22-3]

E1852

2-(2-(N-(2,4-Difluorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 99%

E1857

3-Anilinoacraldehyde anil hydrochloride salt, 98%

[4485-89-6]

E1858

2-(2-(N-(6-Methoxy-3-pyridyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 98%

E1874

(4-aza-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)buta-1,3-dienyl)(3-(trifluoromethyl)phenyl)amine, hydrochloride, 95%

E1875

(indol-3-ylmethylene)methane-1,1-dicarbonitrile, 98%

E1887

(hydroxyimino)(4-(5-(trifluoromethyl)(2-pyridyloxy))phenyl)methylamine, 97%

E1888

(4-Aminophenyl)-N-(4-chlorophenyl)formamide, 95%

E1889

(4-Aminophenyl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)formamide, 97%

E1907

2-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)phenyl)-1,2,3-trihydroquinazolin-4-one, 95%

E1916

Methyl 2-(2-nitrilo-3-fluorophenylthio)acetate, 95%

E191A

3-((2-Amino-4-chlorophenyl)amino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 95%

E1925

1-phenyl-3-methylthiosemicarbazide, 98%

E1943

2-(phenylsulfonyl)-3-(4-(5-(trifluoromethyl)(2-pyridyloxy))phenyl)prop-2-enenitrile, 95%

E1948

3-(N-(4-Bromophenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid, 98%

E200

2-chloro-3-((4-chlorophenyl)amino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 97%

E2018

2-indol-3-yl-2-oxo-N-(8-quinolyl)ethanamide, 95%

E2020

2-(4-(2-fluorophenyl)piperazinyl)-1-indol-3-ylethane-1,2-dione, 98%

E214

(4-(4-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))(4-ethoxyphenyl)amine, 98%

E2181

3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 98%

[5220-49-5]

E2217

meso-Tetraphenylporphine, low chlorin

[917-23-7]

E2218

4-(4-Bromophenyl)-2-(7-ethylindol-3-yl)-4-oxobutanoic acid, 95%

E2233

N-(2-phenylethyl)chloroacetamide, 98%

[13156-95-1]

E2234

2-amino-4-benzo[d]1,3-dioxolen-5-yl-7-methyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro2H-chromene-3-carbonitrile, 98%

E2279

methyl 4-((1,3-dioxoindan-2-ylidene)methyl)benzoate, 98%

E2324

Thiophene-2-carboxylic hydrazide, 98%

[2361-27-5]

E2344

(2-Chloro(3-pyridyl))-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamide, 97%

E2345

N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)(2-chloro(3-pyridyl))formamide, 99%

E2377

N-((4-fluorophenyl)methyl)ethanamide, 97%

E2385

7-(2-Naphthyl)-5-(trifluoromethyl)-1H,2H,3H-1,4-diazepine, 95%

E2389

2-(((4-Chlorophenyl)amino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 95%

E2464

2-(3-methyl(2,4,5-thiadiazolylthio))-N-(4-oxachroman-6-yl)ethanamide, 98%

E2484

1-(4-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)ethan-1-one, 95%

E2538

3-(tert-butyl)-1-(4-nitrophenyl)-4-((3,4,5-trimethoxyphenyl)methylene)-2-pyrazolin-5-one, 97%

E2564

N-(2-bromophenyl)-3-phenylprop-2-enamide, 98%

E2639

4-(4-Bromophenyl)-2-(4-chlorophenylthio)-4-oxobutanoic acid, 98%

E2651

2-Chlorobenzaldehyde oxime, 97%

[3717-28-0]

E2662

4-(4-methylphenyl)-3-((4-(trifluoromethoxy)phenoxy)methyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

E2664

3-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-2-(phenylsulfonyl)prop-2-enenitrile, 95%

E2678

(3,5-dichlorophenyl)(4-(3-nitrophenyl)(2,5-thiazolyl))amine, 98%

E2686

3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%

[21211-22-3]

E2692

5-Iodoisatin, 98%

[20780-76-1]

E2695

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide, 97%

[131805-94-2]

E310

3-((4-fluorophenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 98%

E3110

Triphenylphosphine, polymer supported, 1.4-2.0mmol/g on polystyrene, 200-400 mesh, 2% DVB

[39319-11-4]

E321

2-Amino-4-(4'-fluoro-3'-methyl)phenylthiazole, 98%

[3830-48-6]

E331

3-((2-fluorophenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 97%

E36

2-chloro-3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 95%

E3687

1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 97%

[1481-02-3]

E3709

Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 98%

[21211-07-4]

E3715

N-Chloro-3-nitroacetanilide, 98%

[10147-71-4]

E3719

(2-methoxyethyl)((2-nitrophenyl)sulfonyl)amine, 98%

E3869

3-Bromophenylurea, 98+%

[2989-98-2]

E3892

2-(Carboxymethylthio)benzoic acid, 98%

[135-13-7]

E3914

2-(phenylamino)-1,3-thiazolin-4-one, 98%

[17823-27-7]

E3922

5-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole, 97%

[98555-71-6]

E3923

2,3-Dimethylbenzamide, 98%

[5580-34-7]

E3925

5-(2,6-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole, 97%

[50907-31-8]

E3933

5-(2,3-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole, 97%

[175205-12-6]

E3935

N-(2,2-Dimethylpropanoyl)-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%

E3960

methyl 5-(((4-bromophenyl)sulfonyl)methyl)furan-2-carboxylate, 95%

E3961

4-Fluorophenylurea, 97%

[659-30-3]

E3963

methyl 5-(((4-chlorophenyl)sulfonyl)methyl)furan-2-carboxylate, 95%

E3964

ethyl 4-((3-fluorophenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E3966

methyl 2-(4,5-dimethoxy-2-sulfamoylphenyl)acetate, 98%

E3967

ethyl 2-(4-(pyrimidin-2-ylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E3970

2-(4-toluenesulfonyl)propionic acid hydrazide, 98%

E3971

5-Chloro-7-methylindolin-2-yl-3-thiosemicarbazide, 95%

E3986

2-Ethoxycinnamic acid, 98+%

[69038-81-9]

E3993

3-(Trifluoromethyl)phenylurea, 97%

[13114-87-9]

E3999

3-Ethoxybenzhydrazide, 98%

[27830-16-6]

E4000

3-(2-bromophenyl)propionic acid, 98%

E4114

ethyl 2-(4-(((phenylcarbonylamino)thioxomethyl)amino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4115

2-(4-((aminothioxomethyl)amino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4116

ethyl 2-(4-((4-((ethoxycarbonyl)methyl)-2,5-thiazolyl)amino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E419

2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione, 98%

[16954-74-8]

E4196

2-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea, 98%

E4197

4-(5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)phenylisothiocyanate, 95%

E4198

4-(5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)phenylthiourea

E4199

4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylthiourea, 98%

E4200

5-Bromo-4,6-dimethylpyrimidin-2-ylthiourea, 95%

E4202

2-Amino-4-(4-aminophenyl)-1,3-thiazole, 95%

E4203

4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)2-pyridyloxy)phenylthiourea, 95%

E4204

4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)2-pyridylthio)phenylthiourea, 95%

E4205

4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenylthiourea, 97%

E4206

Methyl 5-(((4-(tert-butyl)phenyl)sulfonyl)methyl)furan-2-carboxylate, 95%

E4207

4-(4-Chlorophenylthio)phenylthiourea, 97%

E4208

2-(2-((Benzo[d]1,3-dioxolan-5-ylamino)sulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 95%

E4209

Methyl 2-(4,5-dimethoxy-2-(((4-methoxyphenyl)amino)sulfonyl)phenyl)acetate, 95%

E4210

2-(4,5-Dimethoxy-2-(((4-methoxyphenyl)amino)sulfonyl)phenyl)acetic acid, 95%

E4211

2-(4,5-Dimethoxy-2-(thiomorpholin-4-ylsulfonyl)phenyl)acetic acid, 95%

E4212

2-(4-(Isopropoxy)benzenesulfonyl)propionic acid hydrazide, 97%

E4213

2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylthiourea, 97%

E4214

Methyl 5-(((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl)furan-2-carboxylate, 95%

E4215

Methyl 5-((phenylsulfonyl)methyl)furan-2-carboxylate, 95%

E4216

Methyl 2-(4,5-dimethoxy-2-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)acetate, 95%

E4217

Methyl 2-(4,5-dimethoxy-2-(piperid-1-ylsulfonyl)phenyl)acetate, 95%

E4218

2-(4,5-Dimethoxy-2-(piperid-1-ylsulfonyl)phenyl)acetic acid, 95%

E4219

2-(4,5-Dimethoxy-2-(indolin-1-ylsulfonyl)phenyl)acetic acid, 95%

E4220

Methyl 2-(2-(indolin-1-ylsulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl)acetate, 95%

E4221

3-(4-Isopropoxyphenyl)prop-2-enoic acid, 97%

E4222

2-(2-(N-(4-Isopropoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 95%

E4223

((4-(Bromomethyl)phenyl)sulfonyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)amine, 98%

E4224

((4-(Bromomethyl)phenyl)sulfonyl)(4-isopropylphenyl)amine, 97%

E4225

((4-(Bromomethyl)phenyl)sulfonyl)(4-isopropoxyphenyl)amine, 97%

E4226

((4-(Bromomethyl)phenyl)sulfonyl)(4-methylthiophenyl)amine, 97%

E4227

2-(4-Phenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 97%

E4228

2-(4-(Trifluoromethoxy)phenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4229

2-(4-Phenoxyphenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4230

2-(4-((3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)amino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4231

2-(4-Bromophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4232

2-(4-Chlorophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4233

2-(3-Chlorophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4234

2-(3,4-Dichlorophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4235

Ethyl 2-(4-(2,5-dichlorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4236

2-(2,4-Dichlorophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4237

2-(2,6-Dichlorophenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4238

2-(2,6-Diethylphenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4239

2-(4-(3-Fluorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4240

2-(4-Tolylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4241

2-(4-Methoxyphenylamino-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4242

2-(4-(Pyrimidin-2-ylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4243

2-(4-(3-(Trifluoromethyl)phenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4244

2-(4-(2-(Trifluoromethyl)phenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4245

2-(4-(4-(Trifluoromethyl)phenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4246

Ethyl 2-(4-(2-(trifluoromethyl)phenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4247

Ethyl 2-(4-(4-methoxyphenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4248

2-(4-(4-Fluorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid

E4249

Ethyl 2-(4-(3-fluorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4250

2-(4-(2-Fluorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4251

Ethyl 2-(4-(2,6-dichlorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4252

Ethyl 2-(4-(2,4-dichlorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4253

2-(4-(2,5-Dichlorophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4254

2-(4-(5-Chloro-2-methoxyphenylamino)-3,5-thiazolyl)acetic acid, 95%

E4255

Ethyl 2-(4-(4-bromophenylamino)-3,5-thiazolyl)acetate, 95%

E4256

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4257

3-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4258

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-(4-tolyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4259

3-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-4-(4-tolyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4260

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4261

3-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4262

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4263

3-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4264

3-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)-4-benzyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4265

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-benzyl-1,2,4-triazoline-5-thione

E4266

3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 95%

E4267

4-Benzyloxy-3-methoxybenzoyl hydrazide, 98%

E4269

Ethyl 3-((2-bromophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4270

Ethyl 4-((2-bromophenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4271

Ethyl 3-((3-fluorophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4272

Ethyl 4-((3-bromophenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4273

Ethyl 3-((3-bromophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4274

Ethyl 3-((4-bromophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4275

Ethyl 3-((4-ethoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4276

Ethyl 4-((4-ethoxyphenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4277

Ethyl 3-((4-methoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4278

Ethyl 3-((4-phenoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4279

Ethyl 4-(2-pyridylamino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4280

Ethyl 3-(2-pyridylamino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4281

Ethyl 4-(3-pyridylamino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4282

Ethyl 3-(3-pyridylamino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4283

Ethyl 4-(benzylamino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4284

Ethyl 3-(benzylamino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4285

Ethyl 4-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 97%

E4286

Ethyl 3-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4287

Ethyl 4-((3-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4288

Ethyl 3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 97%

E4289

Ethyl 4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 97%

E4290

Ethyl 4-((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 97%

E4291

Ethyl 3-((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4292

Ethyl 4-((2,5-dichlorophenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4293

Ethyl 4-((2,4-dichlorophenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4294

Ethyl 3-((2,4-dichlorophenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4295

Ethyl 4-((3,4-dimethoxyphenyl)amino)-3,5-thiazolecarboxylate, 95%

E4296

Ethyl 3-((3,4-dimethoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolecarboxylate, 95%

E4297

4-Methyl-2-(phenylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 98%

E4298

2-(Phenylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 98%

E4299

2-((2-Chlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4300

2-((2-Chlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4301

2-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4302

2-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4303

2-((2-Bromophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4304

2-((2-Bromophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4305

2-((2-Fluorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4306

2-((2-Fluorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4307

2-((3-Fluorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4308

2-((3-Fluorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4309

2-((3-Bromophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4310

2-((3-Bromophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4311

2-((3-Chlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4312

2-((3-Chlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4313

2-((4-Chlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4314

2-((4-Chlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4315

2-((4-Bromophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4316

2-((4-Bromophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4317

2-((4-Fluorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4318

2-((4-Ethoxyphenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4319

2-((4-Fluorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4320

2-((4-Ethoxyphenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4321

2-((4-Methoxyphenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4322

2-((4-Methoxyphenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4323

2-((4-Phenoxyphenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4324

2-((4-Phenoxyphenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4325

2-(2-Pyridylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4326

2-(2-Pyridylamino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4327

2-(3-Pyridylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4328

2-(3-Pyridylamino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4329

2-(Naphthylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4330

2-(Naphthylamino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4331

2-(Benzylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4332

2-(Benzylamino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4333

3-(Prop-2-enylamino)-2,4-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4334

3-(Prop-2-enylamino)-5-methyl-2,4-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4335

2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4336

2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4337

2-((3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4338

2-((3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4339

2-((3-(Trifluoromethyl)phenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4340

2-((3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4341

2-((3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4342

2-((3,5-Dichlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4343

2-((3,5-Dichlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4344

2-((2,5-Dichlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4345

2-((2,5-Dichlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4346

2-((2,4-Dichlorophenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4347

2-((2,4-Dichlorophenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4348

2-((3,4-Dimethoxyphenyl)amino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 95%

E4348B

2',6'-dichloroacetanilide, 98+%

[17700-54-8]

E4349

2-((3,4-Dimethoxyphenyl)amino)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%

E4349B

2,6-dimethylbenzaldehyde oxime, 98%

E4350

4-(4-((Aminothioxomethyl)amino)phenyl)-1,4-thiazaperhydroine-1,1-dione, 95%

E4351

Amino(5-methylindolin-1-yl)methane-1-thione, 98%

E4352

Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinol-1-ylmethane-1-thione, 98%

E4353

Amino(6-methyl(1,2,3,4-tetrahydroquinol-1-yl))methane-1-thione, 98%

E4354

4-Isopropoxybenzenesulfonamide, 98%

E4355

8-Chloro-6-methyl-1,2,4-triazino[5,6-b]indole-3-thiol, 95%

E4357

5-Chloro-1,7-dimethylindoline-2,3-dione, 95%

E4359

5-Chloro-7-methylindolin-2-yl-3-(allylthiosemicarbazide), 95%

E4360

5-Chloro-1,7-dimethylindolin-2-yl-3-thiosemicarbazide, 95%

E4361

(2-Aminophenyl)-N-(3,4-dimethoxyphenyl)formamide, 95%

E4361B

3,5-dimethoxycinnamic acid methyl ester, 97%

E4362

4-methoxycinnamic acid methyl ester, 98%

E4362a

5-Chloro-7-methyl-2-oxoindoline-3-hydrazone, 95%

E4363

(3-Aminophenyl)-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)formamide, 95%

E4363B

3-methoxycinnamic acid methyl ester, 98%

E4364

5-Chloro-3-(hydroxyimino)-7-methylindolin-2-one, 95%

E4364B

2-methoxycinnamic acid methyl ester, 98%

E4365

N-Methyl-2-oxoindoline-3-oxime, 95%

E4365B

3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid methyl ester, 98%

[16980-82-8]

E4366

N-Methyl-2-oxoindoline-3-hydrazone, 95%

E4367

5-Bromo-3-(hydroxyimino)indolin-2-one, 98%

E4367B

3,4-dimethoxycinnamic acid methyl ester, 98%

E4368

2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, 95%

E4369

2-(4-Bromobenzenesulfonyl)propionic acid hydrazide, 98%

E4369B

3,5-dimethylbenzaldehyde oxime, 98%

E4370

2-(4-Chlorobenzenesulfonyl)propionic acid hydrazide, 97%

E4371

2,4-Dichlorobenzenesulphonylacetamide oxime, 98%

E4372

2-(4-Isopropylbenzenesulfonyl)propionic acid hydrazide, 98%

E4373

2-(2,4-Dichlorobenzenesulphonyl)propionic acid hydrazide, 98%

E4374

2,5-Dichlorobenzenesulphonylacetamide oxime, 98%

E4376

2-(2,5-Dichlorobenzenesulphonyl)propionic acid hydrazide, 97%

E4377

2-(Naphthalene-2-sulphonyl)propionic acid hydrazide, 97%

E4378

Naphthalene-2-sulphonylacetamide oxime, 98%

E4379

N-(3-Acetylphenyl)(3-aminophenyl)formamide, 95%

E4380

(3-Aminophenyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)formamide, 95%

E4381

(3-Aminophenyl)-N-(4-phenoxyphenyl)formamide, 95%

E4382

(3-Aminophenyl)-N-(3,4-dimethoxyphenyl)formamide, 95%

E4383

(3-Aminophenyl)-N-(2,5-dimethoxyphenyl)formamide, 95%

E4384

(3-Aminophenyl)-N-benzo[3,4-d]1,3-dioxolan-5-ylformamide, 95%

E4386

(2-Aminophenyl)-N-(2-morpholin-4-ylphenyl)formamide, 95%

E4386B

2-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 98%

[144851-82-1]

E4387

(3-Aminophenyl)-N-(4-oxachroman-6-yl)formamide, 95%

E4388

(4-Aminophenyl)-N-(2-(phenoxy)phenyl)formamide, 95%

E4389

(2-Aminophenyl)-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)formamide, 98%

E4390

(2-Aminophenyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)formamide, 98%

E4396

N-(3-acetylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4397

N-(3-Bromophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4398

N-(4-Dimethylaminophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4399

N-(4-Phenoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4400

N-(4-Isopropylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4401

2-Chloro-N-(2-indol-3-ylethyl)propanamide, 95%

E4402

N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4403

N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4404

Methyl 5-(2-chloropropanoylamino)-3-(methoxycarbonyl)benzoate, 95%

E4405

N-(2,4-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4406

N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4407

N-(2-Nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4408

N-(3,4-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4409

N-(3-Chlorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4410

2-Chloro-N-(4-chloro-3-nitrophenyl)propanamide, 98%

E4411

N-(2-Chlorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4412

N-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4413

N-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-2-chloropropanamide, 98%

E4414

N-(2-Bromophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4415

N-(2-Iodophenyl)-2-chloropropanamide, 97%

E4416

N-(3-Fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4417

Methyl 2-(2-chloropropanoylamino)-4,5-dimethoxybenzoate, 95%

E4419

N-(2,4-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4420

N-(4-Ethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4421

N-(2-Cyanophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4422

N-Phenyl-2-chloropropanamide, 98%

E4423

2-Chloro-N-(4-((isopropyl)phenylamino)phenyl)propanamide, 95%

E4424

2-Chloro-N,N-diphenylpropanamide, 98%

E4425

2-Chloro-N-cyclohexyl-N-phenylpropanamide, 98%

E4426

N-(2-Bromo-4,6-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4427

3-(2-Chloropropanoylamino)benzamide, 95%

E4428

Ethyl 4-(2-chloropropanoylamino)benzoate, 98%

E4429

N-(3,5-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4431

N-(4-sec-Butylphenyl)-2-chloropropanamide, 97%

E4432

N-(4-n-Butylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4433

N-(2-sec-Butylphenyl)-2-chloropropanamide, 97%

E4434

N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 97%

E4435

N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 97%

E4436

N-(2-Isopropylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4437

Ethyl 3-(2-chloropropanoylamino)benzoate, 98%

E4438

N-(2-Ethyl-4-bromophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4439

N-(3-Fluoro-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4440

N-(2-Fluoro-5-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4441

N-(4-Chloro-2-trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4442

N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4443

N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4444

N-(2,5-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4445

N-(3,4-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4446

N-(2,6-Difluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4447

N-(4-Benzyloxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4448

2-Chloro-N-(2-(phenylcarbonyl)phenyl)propanamide, 95%

E4449

2-Chloro-N-(4-(phenylcarbonyl)phenyl)propanamide, 98%

E445

2-Amino-4-(4'-bromophenyl)-1,3-thiazole, 98%

[2103-94-8]

E4450

2-Chloro-N-(3-(phenylcarbonyl)phenyl)propanamide, 95%

E4451

N-(2-Phenoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4452

N-(4-tert-Butylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4453

N-[2-(4-Morpholino)phenyl]-2-chloropropanamide, 95%

E4454

N-(2-acetyl-4,5-dimethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4455

Propyl 4-(2-chloropropanoylamino)benzoate, 98%

E4456

Methyl 3-(2-chloropropanoylamino)-4-(methoxycarbonyl)benzoate, 95%

E4457

N-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4458

N-(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4459

Ethyl 2-(2-chloropropanoylamino)benzoate, 98%

E4460

2-Chloro-N-indan-5-ylpropanamide, 98%

E4461

N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4462

Methyl 5-bromo-2-(2-chloropropanoylamino)benzoate, 95%

E4463

N-(3-Bromo-4-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4464

N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4465

N-(5-Chloro-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4466

N-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4469

N-(4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4470

2-Chloro-N-(3-chloro-4-cyanophenyl)propanamide, 95%

E4471

2-Chloro-N-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)propanamide, 95%

E4472

N-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4473

N-(2,4-Dibromophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4474

N-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4475

N-(3-Iodophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4476

N-(4-Diethylaminophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4477

N-(3-Hydroxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4478

N-(2-Hydroxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4480

2-Chloro-N-(4-(cyanomethyl)phenyl)propanamide, 98%

E4481

N-(4-(Acetylamino)phenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4482

N-(3-Methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4483

N-(3-Methoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4484

N-(2-Methoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4485

N-(4-Methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4486

N-(2-Methylphenyl)-2-chloropropanamide, 98%

E4487

N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4488

N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4489

N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4490

N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4491

N-(4-Iodo-3-chlorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4492

N-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4493

N-(3-Iodo-4-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4494

N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4495

N-(3,4-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4496

N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4497

N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4498

N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4499

N-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4500

N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4501

N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4502

N-(2-Methoxy-5-nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4503

N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4505

2-Chloro-1-(1,2,3,4-tetrahydroquinolyl)propan-1-one, 95%

E4506

2-Chloro-N-methyl-N-phenylpropanamide, 95%

E4507

N-(4-Methoxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4508

N-(4-Hydroxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4509

N-Benzothiazol-2-yl-2-chloropropanamide, 95%

E4510

N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4511

N-(2-Fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4512

N-(4-Fluoro-3-trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4514

N-(4-Fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4515

N-(4-Ethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4516

2-Chloro-1-(6-methyl(1,2,3,4-tetrahydroquinolyl))propan-1-one, 95%

E4517

N-(4-Nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4518

N-(3-Nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4520

N-(2-Chloro-5-trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4521

N-(4-Trifluoromethylthiophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4522

N-(2,5-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4523

N-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4524

N-(2-Trifluoromethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4525

2-Chloro-N-(6-ethoxybenzothiazol-2-yl)propanamide, 95%

E4526

N-(3-Cyanophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4527

4-(2-Chloropropanoylamino)benzamide, 95%

E4529

N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4530

N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4531

N-(3,5-Dimethylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4532

2-Chloro-N-ethyl-N-phenylpropanamide, 95%

E4533

2-Chloro-N-phenyl-N-benzylpropanamide, 95%

E4534

2-Chloro-1-indolinylpropan-1-one, 95%

E4535

N-(4-Methyl-3-nitrophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4536

N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4537

N-(4-Cyanophenyl)-2-chloropropanamide, 95%

E4538

4-n-Butoxyphenylacetic acid butyl ester, 95%

E4542

2,3-Dimethoxy-b-nitrostyrene, 98%

[37630-20-9]

E4543

3-nitrocinnamic acid, predominantly trans, 98%

[555-68-0]

E4545

4-hydroxybenzyl alcohol, 99%

[623-05-2]

E4546

Ethyl 2-methyl-5-bromobenzoate, 98% [5-bromo-2-methylbenzoic acid ethyle ester]

E4547

Ethyl 3,5-dihydroxybenzoate, 97%

[4142-98-7]

E4548

Ethyl 4-nitrocinnamate, 98%

[953-26-4]

E4550

3-Fluoro-4-methoxycinnamic acid, 98%

E4554

2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol, 98%

E4556

Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate, 95%

E4558

3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, 95%

E4564

4-Chlorocinnamic acid, predominantly trans, 99%

[1615-02-7]

E4569

3,4-Dimethoxychalcone, 98% [2-(3,4-Dimethoxybenzylidene)acetophenone]

[53744-28-8]

E457

4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, 97%

E4594

1-(4-fluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-imidazole

E4599

Ethyl 5-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-4-carboxylate

[82831-19-4]

E4601

trans-4-nitrocinammic acid

[882-06-4]

E497

2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enenitrile, 97%

E538

methyl-2-nitrilo-3-hydroxy-3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)prop-2-enoate, 95%

E543

3-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)prop-2-enenitrile, 98%

E550

5-phenyl-3-(3H-2,3,5-triazolylamino)cyclohex-2-en-1-one, 95%

E574

4-((4-(dimethylamino)phenyl)methylene)-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 98%

E589

2-(2,3,6-triazino[5,4-b]indol-3-ylthio)ethanenitrile, 95%

E624

2-chloro-5,5-dimethyl-3-(4-phenylpiperazinyl)cyclohex-2-en-1-one, 95%

E634

5-methyl-3-(4-phenylpiperazinyl)cyclohex-2-en-1-one, 98%

E64

3-(tert-Butyl)indeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 98%

E673

2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(4-phenylpiperazinyl)prop-2-enenitrile, 98%

E707

3-((2-Aminophenyl)amino)-5-phenylcyclohex-2-en-1-one, 95%

E734

3-((2-methoxyethyl)amino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 95%

E765

3-cyclohexylindeno[3,2-c]pyrazol-4-hydrazone, 95%

E771

3-(isopropyl)indeno[2,3-d]pyrazol-4-one, 95%

E961

N-(2H-2,3,4,5-Tetraazolyl)(2-nitrophenyl)formamide, 95%

E996

2-(((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)methylene)indane-1,3-dione, 98%

ER116

2-benzo[d]1,3-dioxolen-5-yl-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo-2,3,4-trihydroisoquinoline-4-carboxylic acid, 95%

ER798

4-((methylamino)thioxomethyl)piperazinecarbaldehyde, 95%

ER876

Thiophene-2-acetyl hydrazide, 97%

ES1

3-Anilinocyclohex-2-en-1-one, 98%

[24706-50-1]

ES105

2-(2-aza-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)vinyl)indane-1,3-dione, 98%

ES110

5,5-dimethyl-3-(phenylamino)cyclohex-2-en-1-one, 98%

[18940-21-1]

ES113

5,5-dimethyl-2-(((3-nitrophenyl)amino)methylene)cyclohexane-1,3-dione, 98%

ES120

3-((4-(dimethylamino)phenyl)amino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 97%

ES123

5-((cyclohexylamino)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%

ES133

2-Phenylamino-4-methyl-5-acetylthiazole, 98%

[31609-42-4]

ES135

3-(cyclohexylamino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 98%

ES137

3-(tert-butyl)-2-phenylindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 97%

ES138

5-(((4-acetylphenyl)amino)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%

ES140

2-(((4-acetylphenyl)amino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 95%

ES145

(3-((hydroxyimino)ethyl)-4-methyl(2,5-thiazolyl))phenylamine, 95%

ES181

(4-(4-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))phenylamine, 98%

[42056-77-9]

ES189B

2-Amino-4-methyl-5-acetylthiazole, 98%

[30748-47-1]

ES190

(4-(4-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))(2-chlorophenyl)amine, 98%

ES190B

2-(((4-ethoxyphenyl)amino)methylene)indane-1,3-dione, 97%

ES199

3-((4-chlorophenyl)amino)-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, 95%

ES210

2-(4-Ethoxyphenylamino)-4-(3-methyl-4-fluorophenyl)thiazole, 98%

ES213

1-(5-methyl-3-(3-pyridyl)-2,4-thiazolyl)ethan-1-one, 97%

ES215

1-(3-((4-ethoxyphenyl)amino)-5-methyl-2,4-thiazolyl)ethan-1-one, hydrochloride, 95%

ES219

4-(4-bromophenyl)-2-(3-pyridyl)-1,3-thiazole, 95%

ES230

1-(hydroxyimino)-1-(5-methyl-3-(3-pyridyl)(2,4-thiazolyl))ethane, 95%

ES24

(3-((4-chlorophenyl)imino)cyclohex-1-enyl)(4-chlorophenyl)amine, hydrochloride, 98%

ES270

3-phenylindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 95%

ES278

3-((4-chlorophenyl)imino)indolin-2-one, 95%

[57644-24-3]

ES281

3-(4-chlorophenyl)spiro[1,3-thiazolidine-2,3'-indoline]-4,7-dione, 98%

ES285

3-(aza((4-nitrophenyl)amino)methylene)indolin-2-one, 95%

[31107-06-9]

ES31

3-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)cyclohex-2-en-1-one, 95%

ES38

2-((3-Oxocyclohex-1-enyl)amino)benzoic acid, 98%

[132600-13-6]

ES40

2-((2-Chloro-3-oxocyclohex-1-enyl)amino)benzoic acid, 98%

ES44

3-(tert-Butyl)-2-methylindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 98%

ES51

4-aza-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-oxatricyclo[6.4.0.0<2,6>]dodeca-1(8),4,9,11-tetraen-7-one, 95%

ES524

2-oxoindoline-3-hydrazone, 95%

[2365-44-8]

ES588

4-Chlorobenzenesulphonylacetonitrile, 98%

[1851-09-8]

ES61

N-(4-((3-Oxocyclohex-1-enyl)amino)phenyl)ethanamide, 95%

ES77

3,4-diaza-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-((4-methylphenyl)sulfonyl)tricyclo[6.4.0.0<2,6>]dodeca-1(8),4,9,11-tetraen-7-one, 95%

ES91

3-(tert-butyl)-2-methyl-6-nitroindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 97%

ES94

3-(tert-butyl)-6-nitroindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 95%

GB36

(2-aminophenyl)-N-((((4-methoxyphenyl)amino)thioxomethyl)amino)formamide, 98%

GB45

5-(indol-3-ylmethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%

GB48

5-(indol-3-ylmethyl)-4-(2-methylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%

GB49

5-(indol-3-ylmethyl)-4-benzyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%

GB61

4-benzyl-5-(2-thienyl)-1,2,4-triazole-3-thiol, 98%

GH20

6-Amino-3-(tert-butyl)-2-methylindeno[3,2-c]pyrazol-4-one, 95%

H1050

(methylamino)(4-phenylpiperazinyl)methane-1-thione, 95%

H1056

ethyl 4-(N-propylcarbamoyl)piperazinecarboxylate, 95%

H1102

N-(2-Amino-1,2-dinitrilovinyl)(propylamino)formamide, 98%

H1111

2,2,2-trifluoro-1-indolinylethan-1-one, 97%

H1130

N-(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)formamide, 95%

H1132

2-(N-cyclopropylcarbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%

H1135

2-(N-(4-Chlorophenyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%

H1136

2-(N-(4-iodophenyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%

H1137

2-(N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 99%

H1138

2-(N-(2,4-Difluorophenyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%

H1224

4-((4-methylphenyl)carbonyl)piperazinecarbaldehyde, 98%

H129

(2,6-difluorophenyl)-N-(2-indol-3-ylethyl)formamide, 98%

H1296

3-(N-(2-bromo-4,6-difluorophenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid, 98%

H1347

N-(4-Bromophenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1350

2-Bromo-N,N-diphenylethanamide, 98%

H1358

N-(4-acetylphenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1359

N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1360

N-(4-chlorophenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1361

N-(3,4-dichlorophenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1362

N-(2-chloro-5-nitrophenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1363

N-(4-fluorophenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H1364

N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-3-chloropropanamide, 98%

H166

4-((((4,4-Dimethyl-2,6-dioxo-3,5-dioxanylidene)methyl)amino)methyl)benzoic acid, 95%

H413

2-(2-(N-(3-Chlorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 98%

H414

2-(2-((4-(5-Chloro-2-methylphenyl)piperazinyl)carbonyl)phenyl)acetic acid, 98%

H416

2-(2-(N-(2,4-Dichlorophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 97%

H417

2-(2-(N-(4-(Isopropyl)phenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 98%

H418

2-(2-(N-(3-Nitrophenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 95%

H420

2-(2-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 95%

H422

2-(2-(N-Benzo[3,4-d]1,3-dioxolen-5-ylcarbamoyl)phenyl)acetic acid, 98%

H511

2-((4-(2-Fluorophenyl)piperazinyl)carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, 99%

H512

2-((4-(2-Furylcarbonyl)piperazinyl)carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%

H514

2-(N-(5-Methylisoxazol-3-yl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%

H516

2-(N-(3-Pyridylmethyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 95%

H520

2-(N-(4-Phenoxyphenyl)carbamoyl)cyclohexanecarboxylic acid, 95%

H523

2-((4-(Benzo[3,4-d]1,3-dioxolan-5-ylmethyl)piperazinyl)carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, 95%

H534

3-(N-(5-methylisoxazol-3-yl)carbamoyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%

H535

3-(N-(4-Acetylphenyl)carbamoyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%

H539

3-(N-(4-(Dimethylamino)phenyl)carbamoyl)pyridine-2-carboxylic acid, 99%

H540

3-((4-(2-Fluorophenyl)piperazinyl)carbonyl)pyridine-2-carboxylic acid, 98%

H542

3-((4-Benzylpiperazinyl)carbonyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%

H601

3-((2-Fluorophenyl)piperazinylcarbamoyl)prop-2-enoic acid, 99%

H603

4-Oxo-4-(4-benzylpiperazinyl)but-2-enoic acid, 95%

H604

4-Oxo-4-(4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazinyl)but-2-enoic acid, 95%

H605

4-(4-Formylpiperazinyl)-4-oxobut-2-enoic acid, 95%

H609

3-(N-prop-2-ynylcarbamoyl)prop-2-enoic acid, 98%

H610

3-(N-((3,4-Dimethoxyphenyl)methyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid, 98%

H631

1-((2,5-dichlorophenyl)sulfonyl)-5-methylthio-1,2,4-triazole-3-ylamine, 98%

H633

((2,5-dichlorophenyl)sulfonyl)-2-pyridylamine, 98%

H6477

4-(4-bromophenyl)-1H-1,2,3-triazole-5-carbonitrile, 97%

H652

4,4'-Ditolylurea, 97%

[621-00-1]

H671

dimethyl N-(2-chloroacetyl)-5-aminoisophthalate, 98%

H701

Ethyl 4-(((tert-butyl)amino)thioxomethyl)piperazinecarboxylate, 98%

H782

1-(2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionyl)-4-benzylthiosemicarbazide, 98%

H838

N-(((2-morpholin-4-ylethyl)amino)thioxomethyl)-3-phenylprop-2-enamide, 97%

H907

N-(2-Chloro-5-nitrophenyl)cyclohexylformamide, 98%

H975

N-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-bromoethanamide, 98%

H982

N-(2-Fluorophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

H987

N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2-chloropropanamide, 95%

HK4

3-(3-Methoxyphenyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

HK7

6-(4-methoxyphenoxy)-4-methylpyrimidine-2-ylamine, 97%

IP1

4-Acetamidoantipyrine, 98%

[83-15-8]

IP12

6-Bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 97%

[151539-52-5]

IP13

5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 97%

[25016-01-7]

IP14

5-Bromo-2-methoxycinnamic acid, 97%

[40803-53-0]

IP18

N-(4-Bromophenyl)maleimide, 98%

[13380-67-1]

IP23

4-Chlorochalcone, 98%

[956-04-7]

IP24

4'-Chlorochalcone, 98%

[956-02-5]

IP30

2-Chloro-5-nitrocinnamic acid, 97%

[36015-19-7]

IP31

4-Chloro-3-nitrocinnamic acid, 97%

[20797-48-2]

IP34

2,4-Dichlorobenzamide, 98%

[2447-79-2]

IP35

2,4-Dibromophenoxyacetic acid, 98%

[10129-78-5]

IP37

2,3-Dimethylphenoxyacetic acid, 98%

[2935-63-9]

IP38

3,4-Dimethylphenoxyacetic acid, 97%

[13335-73-4]

IP43

2-Fluorocinnamic acid, 98%

[451-69-4]

IP46

2-Hydroxychalcone, 98%

[644-78-0]

IP47

4-Hydroxychalcone, 98%

[20426-12-4]

IP48

4'-Hydroxychalcone, 98%

[2657-25-2]

IP50

4-Isopropylcinnamic acid, 98%

[3368-21-6]

IP60

4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyde, 98%

[67565-48-4]

IP63

3-Nitroformanilide, 98%

[102-38-5]

IP73

3-(4-tert-Butylbenzoyl)acrylic acid, 98%

[97678-86-9]

IP74

3-(4-Isopropylbenzoyl)acrylic acid, 98%

IP75

(4-Ethoxybenzoyl)-3-acrylic acid, 98%

[29582-31-8]

IP76

3-(4-Bromobenzoyl)acrylic acid, 98%

[20972-38-7]

IP78

3-(4-Cyclohexylbenzoyl)acrylic acid, 98%

[58897-74-8]

IP82

3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzamide, 97%

[4959-60-8]

IP9

N-Benzylbenzamide, 98%

[1485-70-7]

KT32

N-(4-Iodophenyl)-2-chloropropanamide, 98%

KT34

2-Chloro-N-(2-chloro-5-nitrophenyl)propanamide, 95%

KT47

(4-(2-Fluorophenyl)piperazinyl)-N-propylformamide, 97%

KT53

(4-Benzylpiperazinyl)-N-propylformamide, 95%

LH2

4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-supported, 1.0-1.5 mmol/g on polystyrene, 2% crosslinked DVB, 200-400 mesh

LH24

1-(4-Chlorophenyl)-3-(3-pyridylmethyl)urea, 99%

LJ1001

3-((3-chlorophenyl)methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

LJ1017

3-(4-hydroxyphenyl)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)prop-2-en-1-one, 95%

LJ1047

diethyl 2-(((2,5-dimethoxyphenyl)amino)methylene)propane-1,3-dioate, 98%

LJ1076

N-(4-(4-((4-phenoxyphenyl)amino)-3,5-thiazolyl)phenyl)ethanamide, 95%

LJ1078

(4-(4-bromophenyl)(2,5-thiazolyl))(4-phenoxyphenyl)amine, 98%

LJ1084

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-thienyl)prop-2-en-1-one, 95%

LJ1091

5,5-dimethyl-2-(3-thienyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 95%

LJ1098

N-(4-(4-((4-methoxyphenyl)amino)-3,5-thiazolyl)phenyl)ethanamide, 95%

LJ1100

N-(4-(4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-3,5-thiazolyl)phenyl)ethanamide, 98%

LJ114

2-(((4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridyloxy))phenyl)amino)methylene)-5-methylcyclohexane-1,3-dione, 95%

LJ136

3-(tert-butyl)-1-(4-nitrophenyl)indeno[2,3-d]pyrazol-4-one, 95%

LJ137

3-(tert-butyl)-1-phenyl-4-(2-thienylmethylene)-2-pyrazolin-5-one, 97%

LJ14

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(2-indol-3-ylethyl)formamide, 95%

LJ142

2,2,2-trifluoro-N-(2-indol-3-ylethyl)ethanamide, 95%

LJ144

2-nitro-1-(8-quinolyloxy)-4-(trifluoromethyl)benzene, 98%

LJ145

2-Nitro-1-(2-pyridylthio)-4-(trifluoromethyl)benzene, 95%

LJ15

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(4-(2-pyridylthio)phenyl)formamide, 95%

LJ184

1-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 98%

[24310-15-4]

LJ2

(2-chloro(3-pyridyl))-N-(4-(2-pyridylthio)phenyl)formamide, 98%

LJ21

3-(tert-butyl)-4-(3-(4-nitrophenyl)prop-2-enylidene)-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 97%

LJ243

4-(2-fluorophenyl)piperazinyl 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ketone, 98%

LJ251

(3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)formamide, 95%

LJ259

4-(5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)benzoic acid, 95%

LJ28

3-ethyl-5-(indol-3-ylmethylene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 95%

LJ29

5-(Indol-3-ylmethylene)-2-thioxoimidazolidin-4-one, 98%

LJ322

(4-(2,4-dimethylphenyl)(2,5-thiazolyl))phenylamine, 97%

LJ323

4-(2,4-Dimethylphenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, 98%

LJ326

methyl 2-(2-(((2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)amino)sulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl)acetate, 95%

LJ343

4-chloro-2-nitrobenzenesulfonamide, 98%

LJ360

(aminomethylamino)((4-chlorophenyl)amino)methane-1-thione, 95%

LJ364

4-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-methylthiosemicarbazide, 98%

LJ368

(aminomethylamino)((3-methyl-4-(isopropyl)phenyl)amino)methane-1-thione, 95%

LJ376

2-((2-Bromo-3-oxo-5-phenylcyclohex-1-enyl)amino)benzoic acid, 98%

LJ424

(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(4-(1,2,4-triazolyl)phenyl)formamide, 97%

LJ503

2-(((4-(tert-butyl)phenyl)sulfonyl)amino)benzenecarbonitrile, 95%

LJ519

3-(6-chloro-2-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-(2-nitrilophenyl)formamide, 95%

LJ530

methyl 2-(4,5-dimethoxy-2-(((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)sulfonyl)phenyl)acetate, 98%

LJ542

2-((4-methylphenyl)sulfonyl)-3-(3-phenoxyphenyl)prop-2-enenitrile, 95%

LJ570

4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-2-ylamine, hydrobromide, 97%

LJ582

N-(2-indol-3-ylethyl)-2-thienylformamide, 98%

LJ588

2-(((2-Indol-3-ylethyl)amino)ethylidene)indane-1,3-dione, 98%

LJ590

(3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)-N-benzylformamide, 98%

LJ594

N-((3,4-dimethoxyphenyl)methyl)(3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)formamide, 98%

LJ626

5-methyl-3-(phenylmethylthio)-1,2,4-triazino[5,6-b]indole, 97%

LJ633

2,6-dichloro(3-pyridyl)4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)(2-pyridyl))piperazinyl ketone, 97%

LJ640

(2-indol-3-ylethyl)((2,4,5-trichlorophenyl)sulfonyl)amine, 95%

LJ641

((3-phenoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, 98%

LJ647

2-amino-4-indol-3-yl-7,7-dimethyl-5-oxo-4,6,7,8-tetrahydro2H-chromene-3-carbonitrile, 98%

LJ648

((4-methylthiophenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, 98%

LJ657

N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)(4-chlorophenyl)formamide, 98%

LJ684

5-((diphenylamino)methylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%

LJ699

(2-indol-3-ylethyl)(2-naphthylsulfonyl)amine, 98%

LJ709

2-(7-Ethylindol-3-yl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 98%

LJ737

2-Amino-1-(1-aza-2-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)vinyl)ethene-1,2-dicarbonitrile, 98%

LJ786

N-(4-(2-nitrilo-3-oxo-3-phenylprop-1-enyl)phenyl)ethanamide, 98%

LJ812

Methyl 4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate, 95%

LJ829

N-(3-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)ethanamide, 95%

LJ886

N-(4-acetylphenyl)cyclopropylformamide, 98%

LJ89

2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-(2-nitrophenyl)prop-2-enenitrile, 97%

LJ988

2-(2-(N-(4-Ethoxyphenyl)carbamoyl)phenyl)acetic acid, 98%

MH12

5-bromo-4,6-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 98%

[4214-57-7]

MH17

N-(6-acetylbenzo[d]1,3-dioxolan-5-yl)-2-chloropropanamide, 95%

NC1000

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-1-(hydroxyimino)ethylamine, 99%

NC1007

2-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-3,3-dimethylthioprop-2-enenitrile, 95%

NC101

2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid hydrazide, 98%

[32022-38-1]

NC1055

2-Indol-3-yl-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 97%

NC106

4-Nitrophenoxyacetic acid hydrazide, 98%

[75129-74-7]

NC1092

4-(4-Ethoxyphenyl)-2-indol-3-yl-4-oxobutanoic acid, 98%

NC1093

4-(4-Bromophenyl)-2-indol-3-yl-4-oxobutanoic acid, 98%

NC1094

4-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-indol-3-yl-4-oxobutanoic acid, 98%

NC1097

methyl 4-(4-ethoxyphenyl)-2-indol-3-yl-4-oxobutanoate, 98%

NC1098

3-(4-bromophenyl)-5-indol-3-yl-1H,4H,5H-1,2-diazin-6-one, 95%

NC1099

3-(4-(tert-butyl)phenyl)-5-indol-3-yl-1H,4H,5H-1,2-diazin-6-one, 95%

NC1100

3-(4-ethoxyphenyl)-5-indol-3-yl-1H,4H,5H-1,2-diazin-6-one, 95%

NC1136

2-Indol-3-yl-4-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid, 95%

NC1158

4-Isopropylbenzenesulphonylacetonitrile, 98%

NC1185

2-((2,5-dichlorophenyl)sulfonyl)ethanenitrile, 95%

NC120

2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-N-(((phenylamino)thioxomethyl)amino)ethanamide, 98%

NC121

3-((4-chloro-2-methylphenoxy)methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazoline-5-thione, 98%

NC1225

2-(4-oxo(3-hydroquinazolin-2-ylthio))-N-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanamide, 95%

NC1226

2-chloro-N-(4-(trifluoromethylthio)phenyl)ethanamide, 97%

NC1247

4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonylacetonitrile, 98%

NC127

4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide, 98%

[1737-62-8]

NC1298

4-Bromobenzenesulphonylacetonitrile, 98%

[126891-45-0]

NC1311

1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarbonitrile, 95%

NC1339

2-(Hydroxyimino)-1-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulfonyl)eth-2-ylamine, 97%

NC1345

5-Propylcyclohexane-1,3-dione, 98%

[57641-89-1]

NC1346

5-Ethylcyclohexane-1,3-dione, hydrate, 98%

[57641-76-6]

NC1359

Ethyl 5-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrrole-3-carboxylate, 97%

NC1368

5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione, hydrate, 97%

[18456-87-6]

NC1386

N-(2,4-difluorophenyl)-2-chloroethanamide, 97% [2-chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 97%]

[96980-65-3]

NC14

(2-chlorophenyl)(3-((hydroxyimino)ethyl)-4-methyl(2,5-thiazolyl))amine, 98%